Общи условия

Общи условия

на „Универсал Експрес-2 ‘‘ ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящите общи условия се урежда начинът на продажба на стоки между „Универсал Експрес-2 ‘‘ ЕООД , наричано за краткост „Продавач‘‘ и потребителите – физически лица, наричани за краткост „Купувач/и“  или „Клиент/и“ и всички клиенти на дружеството, които са юридически лица. За потребителите се прилагат само тези клаузи от настоящите Общи условия, които не противоречат на императивните разпоредби на българското законодателство и не ограничават правата, дадени им съгласно Закон за защита на потребителите и други нормативни и подзаконови нормативни актове.

Чл.2.Настоящите Общи условия са приложими за всички договори за покупко-продажба , сключвани между Универсал Експрес-2 ‘‘ ЕООД  като Продавач и трети лица като Купувачи и изключват приложението на други разпоредби и общи условия  изготвяни или прилагани от Клиенти или трети страни.

Чл.3.Действието на настоящите Общи условия се проявява от момента, в който за страните възникнат валидни договорни или пред договорни взаимоотношения, които се пораждат от някои от следните обстоятелства, изброени неизчерпателно: отправяне на оферта от Продавача/без значение на вида/, изпращане или приемане на заявка за стоки, Сключване на договор за покупко-продажба, издаване на проформа фактура или фактура, стокова разписка, складова разписка или друг документ, приложим към продажбата.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл.4. „Продавач‘‘ по смисълана настоящите Общи условия е „Универсал Експрес-2 ‘‘ ЕООД  регистрирано в Търговския регистър на Република България под единен идентификационен код  № 175051248

Чл.5. „Купувач“  е всяко българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице , потребител на предлаганите от „Универсал Експрес-2 ‘‘ ЕООД  стоки или услуги, обвързано с Продавача по силата на някой от изброените в чл. 3 от настоящите Общи условия документ.

Чл.6.“Стоки „ са всички услуги и продукти , предлагани  за продажба от страна на Продавача по настоящите Общи условия, които са собственост на Продавача или ще бъдат придобити  в собственост или изработени от последния ,  за целите на сключваните с Клиенти договори за покупко-продажба .

Чл.7.“Специални условия“ са всички договорености между страните по договор за покупко- продажбана стоки , които изключват или изменят приложението на настоящите Общи условия и се прилагат между страните в изрично предвидените от тях случаи.

Чл.8.“ Договор за покупко-продажба“ е всяко постигнато между страните устно или писмено съглашение /чрез имейл, телефон, факс и т.н./ между Продавач и Купувач за продажба на договорените стоки , при цени , условия и начин на плащане и на доставка.

Чл.9.Със сключването на договор за покупко-продажба , Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача възмездно и при уговорените между страните условия, срокове и начин, собствеността върху предлаганите от Продавача стоки , а Купувачът се задължава да закупи и придобие собствеността върху уговореното и да заплати продажната цена в предвидените от страните срокове .

Чл.10.Договорът за покупко-продажба се счита за сключен с постигане на съгласие между Продавача и Купувача за прехвърляне на собствеността върху договорените  стоки, при цени, условия и начин на плащане съгласуван между тях, съгласно някой от способите описани в чл.8.

(2) Договорът за покупко-продажба се счита сключен също и при приета поръчка , за която има издадена от Продавача и приета от Купувача проформа  фактура , която проформа  фактура съдържа в себе си съществените елементи на сделката.

(3) Договорът за покупко-продажба се счита сключен при каквото и да е плащане от страна на Купувача.Със заплащането на каквато и да е сума купувачът декларира , че са изяснени всички обстоятелства по сделката.

Чл.11.Всички конкретни параметри на договора за покупко-продажба се уговарят между страните лично или посредством надлежно оторизирани техни представители за всеки конкретен случай .

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ . ДОСТАВКА.

Чл.12.С постигане съгласие относно предмета на договора , страните уговарят конкретния срок за изпълнение задължението на Продавача за прехвърляне на фактическото владение върху стоките, предмет на продажбата .

Чл.13.В случай че не е уговорено друго, Продавачът се задължава да прехвърли собствеността върху стоките, предмет на продажбата, след пълното заплащане на продажната цена от страна на Купувача.

Чл.14.В случай че не е уговорено друго, за място на изпълнение и място за предаване на стоките , предмет на продажбата , се определя офисът/ склада / на Продавача, находящ се на адрес : гр. София ул.“Васил Друмев“ № 11.

Чл.15.Страните са свободни да уговарят помежду си място за изпълнение на доставката, различно от офиса/ склада / на Продавача.

Чл.16.В случай че страните договорят място за изпълнение и предаване ,различно от склада на Продавача, Купувачът се задължава да предостави писмено подробна информация за адреса на доставка и лице за контакт, което ще приеме стоките / телефонен номер , работно време и всякакви данни улесняващи доставката/.

(1)    Купувачът или неговият  представител е длъжен да приеме договорените стоки и услуги и ако има забележки да ги отрази в документа за предаване .

(2)    Продавачът не изпада в забава и не носи отговорност при забава на доставка поради непредвидени или извънредни обстоятелства, както и при непреодолима сила.

Чл.17.В случай на отказ от страна на  Купувача да приеме поръчаната стока, Купувачът дължи покриване на разходите по изпращането и връщането на стоката в офиса/ склада / на Продавача .

(1)При извършена услуга / монтаж/ стоката не може да бъде върната и Купувача дължи пълната стойност на поръчаната стока.

Чл.18.Транспортните разходи по доставката на стоките до място посочено от Купувача не са включени в цената и се дължат от Купувача .

ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.19. Цената по договора за покупко-продажба се определя съгласно актуалната ценова  оферта на Продавача, към момента на постигане на съгласие за сключване на договор между страните и е валидна до доставката на стоките в офиса/ склада /  на Продавача.

(1)Цените на стоките и услугите в каталози , ценоразписи,тарифи и други подобни са ориентировъчни и същите могат да бъдат променяни едностранно  от Продавача до сключване на договор с Купувача.

Чл.20. Всяка приета от Продавача поръчка и услуга за стока не може да бъде отказана или отменена едностранно от Купувача  и  същият дължи пълното и заплащане  в договорения  срок .

 Чл.21.При липса на специално условие за предварително или отложено плащане , плащането на продажната цена се извършва от Купувача винаги авансово, не по късно от момента на получаване на стоката или услугата.

Чл.22.Плащането се извършва в брой или по банков път на посочена от Продавача банкова сметка .  За всяко извършено плащане  Продавачът издава на Купувача фактура/фискален бон .

Чл.23.В случай че Купувачът не оспори фактурата /фискалния  бон/ , издадени от Продавача в рамките на 2 /два/ работни дни от получаването му, в това число и по имейл , това има силата на мълчаливо приемане на тази фактура/фискален бон.

ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТА

Чл.24.Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката, предмет на покупко- продажбата,  преминава върху Купувача в момента , в който страните определят стоката, предмет на договора, но не по късно от момента на предаване на стоката за съхранение от Купувача.

(1)В случаите когато стоката бъде доставяна на Купувача от Продавача на място, различно от офиса/ склада /  на Продавача,  рискът преминава върху Купувача от момента на товареното и напускането на стоката на офиса/ склада /  на Продавача и връчването ѝ на спедитор.

Чл.25.Правото на собственост върху стоката, предмет на продажбата, преминава в полза на Купувача от момента на пълното заплащане на продажната цена от Купувача в уговорения срок.

(1)В случаите когато владението на стоките фактически е предадено на Купувача , но Купувачът не е заплатил продажната цена или платената такава не е в пълен размер , то собствеността на стоката преминава върху Купувача след пълното заплащане на продажната цена  ведно с натрупаните лихви, неустойки и  всякакви други дължими за забавено плащане суми.

(2)В случаите когато стоката е предадена на Купувача преди продажната цена да е заплатена изцяло, Купувачът трябва да полага грижата на добрия стопанин, да владее стоката на база на отговорно пазене и носи риска от нейното случайно погиване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ .ДЪЛЖИМА ГРИЖА .КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.26.С постигане съгласие за сключване на договор  за покупко-продажба Продавачът се задължава да достави до свой офис/склад / всички стоки предмет на договора .

Чл.27.Купувачът се задължава да получи всички стоки предмет на договора  в уговорените срокове.В случай  на забавяне на получаването от страна на Купувача на договорените стоки Продавачът има право да развали продажбеното правоотношение.

Чл.28.В отношенията си помежду си страните се задължават да полагат грижата на добрия търговец .

Чл.29.По силата на настоящите Общи условия всяка информация, която страните си разменят при или по повод на сключване на договор за покупко-продажба , представлява конфиденциална информация и следва да бъде пазена като такава .Страните нямат право под никаква форма да  споделят, публикуват , излагат и разпространяват  информацията станала им известна по повод сключването на договор между страните.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ .ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ .РЕКЛАМАЦИИ.

Чл.30.В случай на виновно неизпълнение на една от страните по продажбеното правоотношение , изправната страна има правото да потърси обезщетение за неизпълнение или забавено изпълнение.

Чл.31.За всеки отделен продукт Продавачът носи гаранционна отговорност съгласно условията, начина и срока, указан от производителя.

 (1)При ангажиране на гаранционната отговорност на Продавача, Купувачът задължително предоставя на Продавача:

– всички относими към продажбата документи / фактура, фискален бон и т.н./ в оригинал

– снимки /видеоклип/ показващи дефекта в стоката и неговото проявление.

– подробно писмено обяснение на дефекта в стоката и неговото проявление на следния електронен адрес : universalexpress@mail.bg

(2)В случай че Купувачът не изпълни което и да е изискване от предходния член, гаранционната отговорност за Продавача отпада , независимо дали има дефект в продадената стока.

(3)Продавачът отговаря в рамките на 3/три / работни дни на направената гаранционна претенция  от Купувача .

 (4) В случай на признаване на гаранционна повреда всички разходи по транспорт, монтажи демонтаж  са за сметка на Купувача .

Чл.32 (1) .Продавачът гарантира качеството на доставения продукт и се ангажира да поправи/замени/всяка стока в гаранция , при която се появи дефект , при условие  че недостатъците не идват от неправилна употреба и използване от Купувача, неправилна инсталация и монтаж  или които са вследствие на повреждане и унищожаване на продукта, предизвикано от действията на Купувача.

(2) Гаранционната отговорност на Продавача отпада и ако продуктът е бил инсталиран, ремонтиран, поддържан или обслужван от неупълномощено за това лице или е обслужван с части и консумативи, които не са оригинални и които са монтирани и се експлоатират по неправилен начин от Купувача или трето лице.

(3) Гранционната отговорност на Продавача отпада и в случаите, в които продуктът е бил неправилно складиран и съхраняван от Купувача или трето лице.

(4) Гаранционната отговорност на Продавача отпада и при нормрлано износване, причинено от употреба на продукта от Купувача или трето лице.

(5) Смяната на резервните части в рамките на гранционния срок не удължава гаранционния срок на оригиналния продукт.

Чл.33 (1) Продавачът осигурява възможност на Купувача да упражни незабавен количествен контрол върху стоките, предмет на продажбата, в зависимост от избрания начин за доставката им.

(2) При транспорт, организиран от името и за сметка на Купувача, този контрол следва да бъде осъществен в момента на натоварване на стоката от офиса (склада) на продавача.

(3) При доставка, осъществена от страна на Продавача или трето лице, на адрес, различен от склада на Продавача, със съгласието или по желание на Купувача, количественият контрол следва да бъде упражнен от Купувача в момента на натоварване или доставяне на стоката на съгласувания с него адрес, в зависимост от това как е организиран транспортът, съгласно чл. 15 алинеи 2 и 3.

(4) Независимо от горното, Купувачът има право да претендира количествени несъответствия по поръчаната стока не по-късно от деня на извършване на доставката на стоката, в зависимост от избрания за това начин.

Чл.34 (1) Рекламации за качествени недостатъци на стоката, които не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявавани от Купувача писмено веднага след откриването им, но не по-късно от 3 календарни дни от приемането на стоката.

(2) В случай че Купувачът не уведоми незабавно Продавача за откритите недостатъци на стоката или пропусне да направи това в горепосочения срок, се счита, че Купувачът е приел и одобрил качеството на стоката.

(3) Купувачът индивидуализира продуктите, предмет на рекламация, с каталожен номер (марка и модел) и сериен номер и ги съхранява с грижата на добрия стопанин докато не приключи рекламацията.

Чл. 35 (1) Рекламации за липси или качествени недостатъчци на стоката се приемат от Продавача в определените срокове, в писмен вид, съдържащи информацията, съгласно чл. 31, при спазване на следните условия:
– Стоката е била правилно транспортирана, инсталирана, монтирана, съхранявана и складирана от Купувача или трето лице.
– Недостатъкът не се дължи на неправилна употреба, експлоатация, съхранение или складиране от страна на Купувача или трето лице.
– Купувачът или трето лице е спазил необходимите изисквания за безопасност и инструкции за употреба на продукта.
– Стоката се връща в цялостна и здрава оригинална опаковка и придружена с пълна оригинална документаци я, фактура (касов бон, стокова/складова разписка, проформа фактура и други), относима към покупко-продажбата.


Монтаж и поддръжка на сауни. Резервни части за сауни


Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка

Нямате артикули в количката.